سفارش آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت در سراسر کشور

بررسی مناطق تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

امکان ارائه سرویس

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

ظرفیت تکمیل

صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

عدم امکان سرویس دهی

با عرض پوزش امکان سرویس دهی به شماره تلفن شما وجود ندارد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,267,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 125 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,151,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,614,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3600 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 600 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,685,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,837,195 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 334 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,102,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,651,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,102,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,381,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,651,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,979,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 250 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,551,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,690,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,075,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,172,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 500 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 167 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 775,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 845,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,251,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,903,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 800 گیگابایت
 • شش ماهه 800 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,251,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,633,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگابایت
 • شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,451,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,941,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,051,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,325,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 21,702,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 23,655,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 4800 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 16,302,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 17,769,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1800 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,742,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,528,780 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,451,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 12,481,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,601,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,375,090 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 900 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,611,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,025,990 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,025,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,567,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,525,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,932,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 450 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,425,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,643,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,008,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,189,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,508,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,644,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 808,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 881,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 16,734,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 18,240,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 12,522,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 13,648,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,997,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,829,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,623,610 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,606,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,200,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,901,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,162,090 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,645,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,063,595 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,475,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,788,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,525,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,662,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,548,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,687,865 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,258,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,371,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 508,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 554,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,442,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 12,471,780 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,742,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,528,780 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,036,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,579,240 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,611,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,025,990 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,175,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,461,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,425,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,643,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,058,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,153,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 808,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 881,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,202,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,940,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 540 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,582,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,174,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 360 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,326,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,715,340 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,471,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,783,390 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,275,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,480,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 135 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,825,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,989,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 758,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 826,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 45 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 608,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 663,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,122,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,762,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,997,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,756,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,094,040 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,901,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,162,090 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,975,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,153,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,525,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,662,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 658,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 717,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 508,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 554,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس

راه اندازی مودم

مودم دارم ، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم . هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد. در صورت نیاز به کارشناس می توانید پس از رانژه خط با ما تماس گرفته و درخواست اعزام کارشناس نصب نمائید.

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم . هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال ، هزینه نصب به مبلغ 150,000 ریال و هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ 450,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد.

مودم ندارم ، هزینه مودم به همراه هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب به مبلغ 150,000 ریال و هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ 450,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. (انتخاب مودم)

انتخاب مودم

شخصی

شرکتی

مشخصات خط تلفن ADSL

مشخصات متقاضی

مشخصات مالک خط

مشخصات مستاجر

مشخصات شرکت

مشخصات نماینده شرکت

پیش نمایش خرید

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت

ثبت اطلاعات

کاربر عزیز:
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم ، اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی صبانت ثبت گردید ، از این پس میتوانید با کد پیگیری () مراحل کاری خود را از طریق وب سایت صبانت پیگیری نمایید.