سفارش آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت در سراسر کشور

بررسی مناطق تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

امکان ارائه سرویس

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

ظرفیت تکمیل

صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

عدم امکان سرویس دهی

با عرض پوزش امکان سرویس دهی به شماره تلفن شما وجود ندارد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,554,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,053,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • 1500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,670,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,000,300 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 700 گیگابایت
 • 700 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,527,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,844,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • 1000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,127,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,318,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 500 گیگابایت
 • 500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 927,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,010,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • 200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 563,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 614,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,554,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,693,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • 150 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,214,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,827,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,261,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,254,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,906,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,927,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,280,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,554,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,693,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 72 گیگابایت
 • 72 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 144 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 17,118,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 18,658,620 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3600 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 14,634,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 15,951,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 12,474,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 13,596,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1800 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 9,033,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,845,970 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1800 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,722,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,416,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,582,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,174,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 900 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,487,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,980,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,753,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,181,315 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 900 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,063,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,429,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,463,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,775,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 450 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,413,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,630,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,584,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,727,105 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 300 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,354,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,476,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,154,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,258,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 12,474,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 13,596,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,033,200 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 10,936,188 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1800 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,582,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,174,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,293,800 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,770,242 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 900 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,587,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,999,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,463,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,775,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,785,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,036,195 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 450 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,413,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,630,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,513,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,649,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,154,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,258,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 928,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,012,065 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 504,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 549,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,154,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,887,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,374,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,767,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 192 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 16 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,302,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,689,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,307,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,514,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 96 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 16 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,263,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,467,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,213,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,322,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 48 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 16 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 754,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 822,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 404,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 440,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 16 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 16 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,534,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,122,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 540 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,834,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,179,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 168 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 14 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,447,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,757,230 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,022,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,203,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 84 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 14 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,813,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,976,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 135 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,063,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,159,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 14 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 604,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 658,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 45 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 354,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 386,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 14 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 14 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,754,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,001,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,513,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,649,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 763,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 832,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 10 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,104,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,473,360 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,214,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,413,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 96 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,164,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,359,305 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,167,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,272,030 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 48 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,138,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,240,965 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگ (پایه + بسته افزایشی)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 613,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 668,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 24 گیگ پایه (برنز کم حجم)
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 8 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • انتخاب سرویس

راه اندازی مودم

مودم دارم ، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم . هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد. در صورت نیاز به کارشناس می توانید پس از رانژه خط با ما تماس گرفته و درخواست اعزام کارشناس نصب نمائید.

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم . هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال ، هزینه نصب به مبلغ 150,000 ریال و هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ 450,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد.

مودم ندارم ، هزینه مودم به همراه هزینه رانژه به مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب به مبلغ 150,000 ریال و هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ 450,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. (انتخاب مودم)

انتخاب مودم

شخصی

شرکتی

مشخصات خط تلفن ADSL

مشخصات متقاضی

مشخصات مالک خط

مشخصات مستاجر

مشخصات شرکت

مشخصات نماینده شرکت

پیش نمایش خرید

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت

ثبت اطلاعات

کاربر عزیز:
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم ، اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی صبانت ثبت گردید ، از این پس میتوانید با کد پیگیری () مراحل کاری خود را از طریق وب سایت صبانت پیگیری نمایید.