لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 9,554,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 10,413,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2000 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 2000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 4000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,027,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,479,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1500 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 3000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,054,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,688,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1400 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2800 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,527,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,844,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,127,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,318,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 400 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 800 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه توربو
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,527,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,664,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 200 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,527,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,934,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 510 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 510 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1020 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,627,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,953,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 410 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 410 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 820 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله توربو
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,254,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,456,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 150 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله توربو
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,854,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,020,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,934,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 13,008,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 840 + 2760 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 3600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 840 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 840 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,297,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,863,730 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 + 1380 گیگ بسته افرایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1800 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,587,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,999,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 420 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,313,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,611,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 + 690 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 900 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,413,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,630,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 210 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,104,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,203,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 70 + 230 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 300 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 300 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 70 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 70 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 70 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,370,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,123,300 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 504 + 1896 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 2400 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 504 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 504 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,416,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,813,440 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 252 + 948 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1200 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 252 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 252 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,323,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,532,615 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 126 + 474 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,513,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,649,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 126 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 126 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 774,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 844,205 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 + 158 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 200 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 200 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 504,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 549,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 42 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 42 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,318,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,886,620 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 + 540 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 960 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,374,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,767,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 420 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,333,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,632,970 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 + 270 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,307,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,514,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 210 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,753,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,911,315 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 + 135 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,213,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,322,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 105 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 584,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 637,105 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 + 45 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 80 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 80 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 404,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 440,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 35 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 35 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,670,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,180,300 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 276 + 324 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 600 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,834,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,179,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 276 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 276 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,991,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,260,190 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 138 + 162 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 300 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,022,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,203,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 138 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 138 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,573,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,715,115 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 69 + 81 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 150 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,063,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,159,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 69 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 69 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 524,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 571,705 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 23 + 27 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 50 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 50 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 354,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 386,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 23 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 23 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده یک ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,266,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,649,940 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 + 240 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,754,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,001,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,452,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 + 120 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,183,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,290,015 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 + 60 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 763,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 832,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 60 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 20 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,024,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,296,160 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 + 156 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 276 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,214,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,413,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 120 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,594,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,738,005 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 + 78 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 138 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,167,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,272,030 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 60 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 838,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 913,965 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 + 39 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 69 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 23 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 613,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 668,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 30 گیگ ترافیک بین الملل به شرط استفاده هر ماه 10 گیگ و یا معادل دو برابر داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک