لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,554,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,053,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1000 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2000 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,204,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,492,360 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 700 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 700 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1400 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,007,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,187,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,407,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,533,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 300 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,044,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,497,960 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 420 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,017,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,288,530 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 220 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 220 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 440 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,044,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,407,960 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 420 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,017,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,198,530 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 220 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 220 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 440 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله توربو
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,554,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,693,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 72 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 72 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 144 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک